Set služi za detekciju potencijalnih mesta izvora elektro-magnetnih smetnji kod elektronskih uredjaja. Sonde se ponašaju kao širokopojasne antene i skupljaju elektromagnetne signale sa elektronskih sklopova ili komponenata koje mogu biti izvor RF signala.Tada se obično one priključuju na Analizator spektra.Dodatna funkcija ovih sondi jesteprovera imunosti kod elektronskih sklopova ili njihovih potencijalno osetljivih delova. Tada se test signal dovodi na njih i one se ponašaju kao izvor smetnji kojim se mogu zračiti delovi koje želimo da testiramo.Pojačavač signala se postavlja izmedju sondi i analizatora spektra kako bi se povećao dinamički opseg merenja.

Set se sastoji od:

  • H20 Sonda za magnetno polje 170mm loop 20mm 1kom
  • H10 Sonda za magnetno polje 170mm loop 10mm 1kom
  • H5 Sonda za magnetno polje 170mm loop 5mm 1kom
  • E5 Sonda za električno polje 170mm vrh 10mm 1kom
  • TBWA1/40dB Pojačavač signala 20dB 1kom