Softver je namenjen za korišćenje uz neki Rigolov Analizator spektra sa dodatom EMI funkcijom (EMI-DSA opcija) kao deo sistema za proveru EMC kompatibilnosti.Komunikacija sa uredjajem se vrši preko USB-a ili LAN mreže. Softver omogućava testove emisije i testove osetljivosti uredjaja koji se testira.Takodje može se koristiti za testiranje emisije kod napojnih kablova uz korišćenje Linearnog stabilizatora impedanse (LISN). Rezultati nakon merenjamogu biti prikazani u logaritamskom ili linearnom formatu. Takodje omogućava izdvajanje amplitudnih pikova signala koji prelaze zadate vrednosti od strane korisnika i njihov prikaz unutar posebne liste.
Osnovne funkcije softvera:

  • Mogućnost amplitudne korekcije kako bi se kompenzovale greške merenja zbog eksternih uredjaja (Antene, kablovi itd..)
  • Mogućnost setovanja parametara koje hoćemo da merimo
  • Mogućnost editovanja graničnih vrednosti
  • Funkcija filtriranja amplitudnh pikova prema parametrima zadatim od strane korisnika i njihov prikaz u posebnoj tabeli
  • Funkcija finalnog testiranja
  • Generisanje izveštaja merenja u html formatu
  • Biblioteka sa predefinisanim vrednostima u skladu zahtevanim standardima

Trial verziju softvera u trajanju od 15 dana možete preuzeti ovde: